Handicap

§ 2 Klubbens rettigheder og pligter

2.1 Klubben er en dansk golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union.

2.2 Klubben skal fungere som handicapmyndighed for alle de medlemmer, for hvem den er hjemmeklub, dog underlagt Dansk Golf Union som øverste myndighed.

2.3 Klubben skal sørge for, at klubbens medlemmer er bekendt med handicapsystemets regler, og at hadicapsystemet anvendes korrekt og for alle Klubben spillere.
Opfylder Klubben ikke disse krav, kan Dansk Golf Union fratage Klubben rettighederne som handicapmyndighed eller iværksætte de foranstaltninger, som Dansk Golf Union finder nødvendige.

2.4 Klubben skal – blandt de medlemmer den er hjemmeklub for – udpege en handicapkomité til at udføre de pligter, der beskrives i §3.

2.5 Klubben skal opbevare handicapregisterkort, der viser alle handicapforhold for Klubbens spillere de sidste to år, dvs for hver regulering skal være angivet dato, bane, par, tee med CR&S, handicap, spillehandicap, resultat i stablefordpoint (og bruttoscore for spillere med handicap <3,0) samt nyt handicap.

2.6 Klubben skal sørge for, at banens opmåling er godkendt af Dansk Golf Union, og at banen har fået tildelt Course Rating og Slope af Dansk Golf Union.

2.7 Klubben skal fastsætte det maksimale handicap gældende for de spillere i handicapgruppe 6, der har klubben som hjemmeklub.

§ 4 Spillerens rettigheder og pligter

4.1 Spilleren skal vælge én hjemmeklub. Hvis spilleren er medlem af flere end én klub, skal spilleren skriftligt meddele alle klubberne, hvilke klubber spilleren er medlem af, og hvilken klub, der er valgt som hjemmeklub.

4.2 Spilleren skal kun have ét handicap, der tildeles spilleren og reguleres af hjemme­klubben.

4.3 Spilleren kan kun skifte hjemmeklub, når der er givet skriftlig besked om skiftet til både den nye og den hidtidige hjemmeklub. Skift af hjemmeklub har handicap­regulerings­mæssigt øjeblikkelig virkning, mens det i andre henseender udløser en karantæne på 3 måneder, hvori spilleren hverken kan spille for sin nye eller gamle hjemmeklub i repræsentative turneringer og matcher.

4.4 Spilleren skal før deltagelse i en tællende turnering sikre sig, at spillerens navn figurerer på deltagerlisten (startlisten).

4.5 Spilleren har ansvaret for sit handicap. Selvom hjemmeklubben udfører service­arbejdet med edb-registrering og regulering af spillernes handicap, er det spille­rens pligt og ansvar at kende sit nøjagtige aktuelle handicap (se §10.10 og 10.11).
Spilleren skal altid anføre stablefordpoint og sammentælle disse på en tællende score. Spilleren har herved mulighed for at følge ændringer i handicap og for at kende sit nøjagtige aktuelle handicap.
Gentagen eller forsætlig undladelse af at give meddelelse om tællende scorer (også No Return) og private scorer bedre end handicap medfører sus­pen­dering af handicappet iht. §11.

4.6 Spilleren skal sørge for, at alle scorekort fra tællende turneringer samt EDS-scorer, mærket ”EDS” af spilleren, afleveres til tur­ne­ringsledelsen, hvad enten de er fuldstændigt udfyldte eller ej, samt sørge for, at pri­va­te scorer bedre end handicap indleveres til handicapkomitéen i hjemmeklubben.
Gentagen eller forsætlig undladelse af at give meddelelse om tællende scorer (også No Return) og private scorer bedre end handicap medfører suspendering af handicap efter §11.

4.7 Spilleren skal straks give skriftlig besked til handicapkomitéen i sin hjemmeklub om alle tællende scorer (også No Return), opnået andre steder end i hjemme­klubben, herunder for hcp>4,5 også private scorer bedre end handicap.
Spilleren skal give besked om datoen, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, spillehandicap og resultat i stablefordpoint. For spillere med handicap <3,0 skal tillige oplyses bruttoscore, hvis der er spillet slagspil.
Gentagen eller forsætlig undladelse af på denne måde at give meddelelse om tæl­lende scorer og private scorer bedre end handicap opnået andre steder end i hjem­meklubben (også No Return) medfører suspendering af handicappet iht. §11.
For spillere med handicap <4,5 gælder dog, at hvis det udfyldte scorekort ikke er behørigt indleveret til hjemmeklubben senest 14 dage efter en tællende turnering i udlandet, og spilleren har en god grund til ikke at have kunnet fremskaffe kopi eller afskrift af scorekortet, skal spillerens handicap ikke suspenderes, men derimod uigen­kaldeligt hæves med 0,1 pr. sådan runde. En sådan score tæller ikke med i de 6 scorer, som er nævnt i §3.13.

4.8 Spilleren skal før start i en tællende turnering kontrollere sit spillehandicap på den af turneringsledelsen udfærdigede startliste og det udleverede score­kort.
Hvis det anførte spillehandicap er for højt, skal det meddeles turneringsledelsen sammen med grunden til uoverensstemmelsen. Spillehandicappet skal herefter nedsættes til det korrekte.
Hvis det anførte spillehandicap er for lavt, og uoverensstemmelsen skyldes en fejlagtig eller forældet oplysning til turneringsledelsen, skal spilleren meddele turnerings­ledelsen dette og med dens accept hæve sit spillehandicap til det korrekte.
Hvis uoverensstemmelsen skyldes, at spilleren har opnået tællende score til hævning, som handicapkomitéen (endnu) ikke har registreret, kan spilleren ikke uden handicapkomitéens accept hæve sit spillehandicap, men må for turneringen acceptere det for lave spillehandicap.
Denne fremgangsmåde skal også anvendes, når spilleren deltager i en ikke-tællende turnering (f.eks. en hulspilturnering).

4.9 Spillere (amatører såvel som pro’er) med handicap 4,4 og mindre skal indlevere minimum 6 tællende scorer i et kalenderår for at undgå handicaphævning ved årsrevisionen i.h.t. § 3.13.
Alle andre spillere skal ved årsrevisionen have handicappet godkendt og overført til næste års sæsonstart.

 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.