Kamphanerne

Sæsonstart fredag den 7.  april 2017.

Kamphanerne , oprettet i 1985, er en klub i klubben, hvor golfspillet er i højsædet, men hvor der især lægges vægt på kammeratlig hygge og social samvær.

Klubben er for mænd, der er fyldt 65 år, og som er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit.  Optagelse sker efter ansøgning (venteliste).

Fast spilledag er fredag fra kl. 9.00 til kl. 9.30. Der spilles hulspil – Round Robin – alle mod alle.

Det maximale antal medlemmer er 20.

Årskontingent er p. t. 500 kr.

Præsident: Jørgen B Larsen

Vicepræsident: Orla B. Kjeldsen

Kassemester: Poul Hedemann


FIN SÆSONSTART MED PÆNE SCORER OG NYE NAVNE

 

Det var nye navne, der satte deres præg på Kamphanernes sæsonstart fredag den 7. april 2017.

Vinderen af åbningsmatchen blev Christen Justesen, der løb med de to flasker vin, idet han scorede 34 stableford-points, efterfulgt af Jørgen B. Larsen med 33 points. Tredjepladsen blev et opgør mellem tre spillere, der alle havde 30 points, men bedst på bagni var Jens Vittrup, hvorefter han – som netop optaget Kamphane – besatte tredjepladsen.

Nærmest flaget på hul fire gav endnu en præmie til Jørgen B. Larsen.

Åbningsmatchen blev spillet i fint forårsvejr og efterfulgtes af en god frokost, hvorefter medlemmerne tog hul på den årlige generalforsamling. Her startede de fremmødte med at mindes Leif Hellsten, der døde i efteråret 2016.

Peder Hyldtoft, der ved årsskiftet meldte sig ud af Hvide Klit og Kamphanerne, var med til spisningen og takkede for de mange år som Kamphane og gav de gamle kampfæller en omgang til afsked.

Jens Vittrup og Tage Øhrberg var foreslået som nye medlemmer, og de er nu begge Kamphaner.

Der var en del afbud til åbningsmatch og generalforsamling, hvilket medførte, at det var præsidenten, der forelagde regnskabet, som i øvrigt ikke gav anledning til debat eller kommentarer. Og klubkontingentet er stadig på de 500 kr. pr. sæson.

En debat om klubbens vedtægter og matchpropositioner udspandt sig med henblik på blandt andet at revidere propositionerne til nye handicaptiltag og ændrede banevilkår i Hvide Klit.

Tidligere på året havde vicepræsidenten Orla Kjeldsen og kassemesteren Niels Brodersen meddelt, at de ønskede at træde ud af Kamphanernes ledelse, således de fremover er almindelige medlemmer af klubben. To nye blev valgt: Ny vicepræsident og matchleder er Jens Thomsen, og ny kassemester er Poul Hedemann. Begge udgør sammen med præsidenten, Jørgen B. Larsen, ledelsen i Kamphanerne.

————————————————————————————————-

MATCHPROPOSITIONER FOR KAMPHANERNE

  

MEDLEMMER OPTAGELSESKRAV

AKTIVE

Herrer, der er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, herunder også long-distance medlemmer, og som er fyldt 65 inden udgangen af optagelsesåret.

En golfspiller, der opfylder ovenstående krav og har et EGA-handicap, kan anmode om optagelse. Anmodningen behandles af optagelsesudvalget (se senere), og optagelsen sker ved sæsonstarten.

Det er op til den enkelte spiller at afgøre fra hvilken tee, han ønsker at spille matchen fra. Er en spiller gangbesværet, kan han inden en match aftale med sin modstander og matchlederen, at de kun skal spille 9 huller.

PASSIVE

Tidligere aktive medlemmer kan fortsætte som passive og deltage sæsonens samlinger. Passive er kontingentfrie, men betaler dog for deltagelse i spisninger o.l.

HANDICAP

Banehandicap max. 36. Medlemmer med højere handicap kan deltage, men der tildeles ikke flere end 36 slag. Hvis en generalforsamling vedtager det, kan der spilles med 7/8 handicap i hele sæsonen.

SÆRLIGE SAMLINGER

Der afholdes to årlige møder, hvor alle medlemmer bør være til stede. Ved forårsmødet, der starter med match og spisning, afholdes klubbens generalforsamling under ledelse af præsidenten med følgende dagsorden:

1. Velkomst af eventuelle nye medlemmer

2. Præsidentens beretning

3. Kassemesterens aflæggelse af regnskabet til godkendelse samt vedtagelse af sæsonens kontingent

4. Forslag om ændringer af matchpropositioner

5. Valg til ledelsen

6. Eventuelt

Efter sæsonens afslutning holdes efterårsmøde med afslutningsmatch, spisning, præmieuddeling samt hyldest af Årets Kamphane.

LEDELSEN

Kamphanerne ledes af tre personer: Præsident, vicepræsident samt kassemester. Vicepræsidenten er klubbens matchleder.

OPTAGELSESUDVALGET

Optagelsesudvalget består af de tre i ledelsen.

MATCHFEE

For tiden 500 kr. for sæsonen. Beløbet betales ved sæsonstart til kassemesteren.

MATCHFORM

Hulspil, der afvikles som ”Round Robin”, det vil sige alle møder alle. Der bestræbes på, at en kamphane kun dyster mod en spiller i samme match. Matchdage er fredag i.h.t. matchprogrammet, og der spilles efter følgende regler og undtagelser:

MATCH DER SPILLES TIL FASTSAT TID. En normal match spilles over 18 huller, eller indtil vinderen er fundet. Vinderen får 2 points – taberen 0. Deles matchen efter 18 huller, får begge spillere 1 point.

MATCH DER AFBRYDES. En match, der afbrydes af f.eks. dårligt vejr el.lign. og hvor begge spillere er enige om at afbryde, kan enten a) spilles forfra på et senere tidspunkt, b)fortsætte på et senere tidspunkt fra det sted, hvor den blev afbrudt, c) tilfalde den ene spiller, hvis den anden opgiver eller d) helt annulleres, hvorefter begge spillere får 0 point. Matchen kan aldrig betragtes som delt uden at være spillet til ende.

MATCH DER UDSÆTTES TIL SENERE AFVIKLING a) den ene spiller er forhindret og anmoder om udsættelse af matchen. Denne spiller skal i god tid melde afbud til sin modstander og til matchlederen, og han har alene ansvaret for at aftale en ny spilletid. Hvis dette ikke sker, har han tabt kampen. b) en kamp, der af en eller anden grund ikke kan afvikles, uden at man kan pålægge en spiller ansvaret, er ikke-spillet og giver 0 point til hver.

UDEBLIVELSE FRA EN MATCH. En spiller, der udebliver uden afbud fra en fastsat eller aftalt match, har tabt kampen og kan ikke gøre indvendinger.

En kamphane, der ved sæsonafslutningen ikke har spillet mindst 15 matcher, mister sine opnåede points, ligesom points opnået mod denne spiller af andre, vil blive slettet. (Antallet kan ændres på generalforsamlingen.)

Ændringer fra de programsatte kampe skal meddeles matchlederen så betids, at han kan planlægge fredagens spil. Af hensyn til matchlederen skal spillerne møde 15 minutter før første start.

Enhver tvist i en match forelægges matchlederen og afgøres alene af ham.

GÆSTESPILLERE. Det er ikke tilladt at medtage andre end kamphaner om fredagen i de reserverede tider. Matchlederen kan i tilfældet af ledige tider overlade disse til bookingen.

VENSKABSMATCHER. Ved venskabsmatcher kan det blive nødvendigt at modtage hjælp fra ikke-kamphaner for at opnå det ønskede deltagerantal. Disse spillere skal opfylde de tidlige nævnte medlemskrav.

ÅRSVINDERE. Den spiller, der i sæsonen opnår flest points, er pokalvinder og Årets Kamphane. Hvis to eller flere har lige mange points, er den/de indbyrdes kampe afgørende. Kan vinderen stadig ikke udpeges, finder omkamp sted.

Der vil normalt være vinpræmier til de tre bedste. I tilfælde af lige points, kan ledelsen uddele præmier til flere spillere.

 

 

Golfklubben Hvide Klit
Hvideklitvej 28
DK-9982 Ålbæk

T  +45 9848 9021
info@hvideklit.dk

Copyright 2017
@ Golfklubben Hvide Klit