Referat af generalforsamling 2022

 

Formand Freddy Jokumsen bød velkommen.

 

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Aksel Groth. Der var ikke andre forslag, så han blev valgt.

Aksel kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

  1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Freddy Jokumsen aflagde beretning og beretningen blev taget til efterretning.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Jørgen Clausen gennemgik regnskabet og regnskabet blev godkendt.

I den forbindelse foreslog Tage Øhrberg, af kontingent kunne opkræves 2 gange årligt i stedet for 1 gang, for på den måde at mindske klubbens betaling af negative indlånsrenter.

Efter debat blev generalforsamlingen enig om, at bestyrelsen træffer beslutning omkring ændret regnskabs praksis.

 

  1. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingent for 2023

Budget 2022 blev gennemgået og taget til efterretning.

Kontingent for 2023 forbliver uændret.

Der blev givet udtryk for, at budgettet måske var uambitiøst, da det forventes, at der kommer flere udenlandske gæster tilbage efter covid 19. Bestyrelsen begrunder dog forsigtigheden med, at man ikke ved, hvor mange danske gæster der kommer efter covid 19, da danskerne nu igen har mulighed for at rejse til udlandet.

Et medlem foreslog, at alle medlemmer, via kontingentet, kunne indbetale til en klippekorts ordning til Cafeen, for på den måde at sikre omsætning i Cafeen, nu hvor det er klubben der driver den.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen

Ingen

 

  1. Forslag fra medlemmerne

Jane Risagers forslag om etablering af vandskyllende toilet i området ved hul 5-12-13, var fejlagtigt flyttet til punktet eventuelt.

Bestyrelsesmedlem Theis Jørgensen gennemgik tilbud, som bestyrelse har indhentet.

Bestyrelsens skøn er, at omkostningen ved etablering af et sådan toilet vil løbe op i omkring kr. 250.000,-. Dertil kommer den daglige drift af toilettet, i form af vand, el, toiletartikler og løn til rengøring 1-2 gange dagligt.  Det er her bestyrelsens skøn, at der er tale om en årlig omkostning på ca. tkr. 60-80.000.

Erik Bang tilkendegav, at han mener, at tilbuddet er helt urealistisk og Finn Pedersen mener, at bestyrelsen har sovet i timen og at der nu skal ske noget i denne sag.

Der fremkom forslag om, at der kunne søges fonde eller sponsorater til finansiering af en sådan bygning.

Jane Risager tilbød at være behjælpelig med diverse ansøgninger, i forbindelse med projektet.

 

  1. valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Freddy Jokumsen

Theis Jørgensen

Flemming Neist

Alle blev genvalgt

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

-Formand Freddy Jokumsen

-Næstformand Theis Jørgensen

-Kasserer Jørgen Clausen

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

BDO blev genvalgt som revisor og Beierholm som suppleant

 

  1. Eventuelt

Ivan Bengtsen udtrykte ros til vores nye Greenkeeper Jeppe, for de fine greens banen allerede har, på denne tid af året.

 

                                                              Bestyrelsens beretning
for 2021

 

Kære medlemmer. Jeg skal som det første bede jer medlemmer sammen med mig, mindes de tidligere
medlemmer, som vi desværre har måttet sige farvel til i 2021.
Disse medlemmer er:

Søren Lauritsen.

1 minuts stilhed.

 

Også 2021 blev et år, hvor vi måtte forholde os til Coronaen. Det betød for os, at rejserestriktioner forhindrede bl.a. nordmænd og svenskere i at besøge Golfklubben Hvide Klit.
til gengæld oplevede vi, at mange danskere valgte at aflægge klubben et besøg, hvilket igen i år kunne ses
på vores greenfee indtægter.

Økonomi

Med hensyn til økonomien, kan jeg afsløre, at vi igen i år kan fremlægge et tilfredsstillende regnskab, som vores kasserer Jørgen Clausen vi fremlægge senere.

Banen

Banen har igen i år modtaget meget ros fra både medlemmer og gæster. Æren for dette tilfalder selvfølgelig først og fremmest vores Chefgreen-keeper Michael Eeg. Dog skal der også lyde en tak til jer medlemmer over jeres forståelse for, at vi i vinterperioden tager ekstra hensyn til banen, ved at lukke når der er frost.
Selvom disse banelukninger kan være irriterende, kan vi ved at rette et blik ud på banen se at det betyder at vi har en bane i topkvalitet fra starten af sæsonen.

Sponsorer

En vigtig indtægt for klubben, får vi fra klubbens sponsorer. Og i disse tider med Corona, hvor mange virksomheder har været tvunget til nedlukning, kunne man jo frygte, at dette ville begrænse villigheden til at bruge penge på sponsorater.
Det kan klubben konstatere ikke er sket. Der skal derfor lyde en stor tak til klubbens sponsorer.

Frivillige

En anden måde og hjælpe klubben på og som derved gavner klubbens foreningsliv, er at dyrke frivilligt arbejde for klubben. Jeres indsats er uvurderlig.
Alle jer der er engageret i diverse udvalg i klubben. En stor tak til jer skal der lyde.

Personalet

På personalesiden er der her sidst på året sket store forandringer.
Da vi følte, at der på trænersiden skulle ske en forandring, valgte vi at opsige vores samarbejde med Phillip Larsen og i stedet ansætte Søren Jensen som cheftræner.
Derudover indgik man et samarbejde med Dan Stage, som i denne sæson skal drive shoppen.

Det helt store chok fik vi lige inden jul, da Michael Eeg opsagde sin stilling i Hvide Klit som chefgreen-keeper. Michael havde fået et attraktivt tilbud fra Great Northern, som han ikke kunne sige nej til.
Selvom vi i klubben sagtens kan forstå Michaels beslutning, vil hans ekspertise være et stort savn for klubben.
Som erstatning for Michael, har klubben ansat Jeppe Sønderby, som de sidste 2 år har arbejdet under Michael Eeg og på den måde hentet masser af erfaring. Han er ligeledes bekendt med de planer for banen, som Michael har lavet. Vi føler os trykke og tror på, at vi også i fremtiden skal spille på en bane af høj kvalitet.

Caféen er nu også på klubbens hænder. Her har man ansat Susanne Arentsen som sammen med Caféudvalget skal skabe gode og hyggelige rammer, hvor man kan nyde sin mad efter runden.

Det betyder så i dag, at når du bruger penge i golfklubben, går alle indtægter til klubben.