Nyhedsbrev
August/september 2022

 

Det var med en vis spænding vi skød sæsonen 2022 i gang. Der var flere forandringer i klubben i forhold til tidligere år.

Banen

Det var jo ikke uden bekymring, at vi måtte sige farvel til vores tidligere Green-keeper Michael Eeg først på sæsonen. Den viden og det fantastiske arbejde Michael har lagt i banen, havde vi nok svært ved at forestille os, kunne erstattes af en anden person.
Men der må vi sige, at vores Green-keeper Team med Jeppe i spidsen, har gjort et fantastisk stykke arbejde og alt tyder på, at han har helt styr på det. Vores gæster og medlemmer har hele sæsonen rost banen til skyerne.

Klubhus

Vores klubhus var efterhånden i sådan en forfatning, at det gevaldigt trængte til maling.
Heldigvis havde Bygma i Skagen ved klubbens 50-års jubilæum foræret klubben maling til dette formål i gave.
Nogle af klubbens frivillige meldte sig, da vi søgte folk til dette malerarbejde. Og der skal herfra lyde en stor tak til disse personer.

Sekretariatet

Især juli og august måned er den helt travle tid i klubben, hvor vi hvert år får besøg af mange gæster fra andre klubber samt gæster fra Norge og Sverige. Og heldigvis har vi kunnet konstatere, at de udenlandske gæster er vendt tilbage efter årerne med Corona, hvor de ikke har kunnet besøge os.

Som tidligere beskrevet i Nyhedsbreve, har vi, som mange andre klubber i Danmark, haft store udfordringer med vores nye Probox, til stor frustration for personalet i sekretariatet.
Alt tyder på, at de problemer der har været med denne, nu er løst. Maskinen har de sidste uger fungeret efter hensigten.

Spilletempo på banen

1-bolde, 2-bolde, 3-bolde og 4-bolde har ligeret på banen.

Især juli og august måned er travle måneder, med mange mennesker på banen. Dette giver i denne perioder udfordringer med langsomt spil på banen.
I sekretariatet er vi meget opmærksomme på spillerytmen, hvilket sker ved, vi holder nøje øje med, hvor hurtigt spillere har været om at spille de første 9 huller. Spillere der efter forholdene og vores vurdering ikke har spillet de første 9 huller på forventet tid, vil blive konfronteret med dette fra enten sekretariatet eller vores baneservice.

Om man spiller 1,2,3 eller 4 sammen har ingen betydning for om man skal vinke igennem.
Er der et hul frit forude, skal man lukke de spillere igennem som venter.

Er man ude og lede efter sin egen eller medspilleres bolde, lukker man ligeledes bagfra kommende spillere igennem.

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi information til medlemmerne ved Jørgen Clausen.

 

 

Generelt: 2022 er et særdeles spændende og udfordrende år.

  1. Klubben har overtaget det økonomiske ansvar for Caféen. Der var ikke andre muligheder, hvis vi skal servicere medlemmer og gæster. Vi har forudsat, at denne aktivitet vil generere et underskud. Pr. 31.07. er underskuddet på t.kr. 92. Det er lidt større end forventet, bl.a. som følge af en langtidssyg medarbejder. Underskuddet er på ingen måde kritisk, og Café udvalget følger hele tiden tæt op på aktiviteten. Under ekstraordinære poster er udgiftsført t.kr. 80, der relaterer sig til Caféen. Beløbet er afregnet til den tidligere forpagter i henhold til en gammel aftale mellem ham og Klubben.
  2. Vi har ligeledes involveret os i Proshoppen. Blokhus Golfcenter har risikofrit for Klubben leveret et fuldt sortiment til shoppen mod at Klubben stiller personale til rådighed. Klubben vil få en del af bruttoavancen til dækning af lønomkostninger. Der er ikke helt balance i regnestykket, hvilket skyldes, at vi påtog os en lønomkostning til shoppen allerede fra 05.01.2022. Dette bliver ikke situationen til næste sæson.
  3. Vi har ændret på trænerstrukturen. Træneren er nu ansat på fuld tid. Udover trænerfunktionen varetager træneren samtidig de daglige ledelsesmæssige opgaver i relation til Klubhus og administration. Til delvis finansiering af lønomkostningen har Klubben nu selv indtægten ved undervisning, udlejning af trolley og ingen udgifter til undervisning af nybegynder.
  4. De store prisstigninger på el, dieselolie, græsfrø, kunstgødning m.m. vil gøre det vanskeligt at holde vores budget for 2022.

 

På trods af disse store strukturelle ændringer, er vores resultat pr. 31.07. tæt på tilsvarende periode 2021.

Indtægter er samlet set steget med t.kr.228 i forhold til 2021:

Medlemsniveauet er stort set uændret. Der har traditionen tro været et antal udmeldelser. Indmeldelse af nye medlemmer har dog kunnet erstatte disse, så vi netto har en beskeden fremgang.

Greenfee er steget med t.kr. 91. På 18 huls banen har vi haft 6.146 gæster (5.899 i 2021), heraf ½ greenfee 1.571 (1.903) og fritspil 422 (347). På par 3 banen har vi haft 564 gæster (576). Som tidligere nævnt har Covid-19 givet store forskydninger mellem de enkelte segmenter. I 2021 var det de danske gæster, der trak læsset. Dette segment er stadigvæk godt repræsenteret, men heldigvis er de Skandinaviske gæster kommet tilbage i 2022.

Sponsorindtægter har desværre haft en nedgang på d.kr. 63. Der er kommet 6 nye sponsorer til, 3 sponsorer har ikke forlænget aftalerne og 5 sponsorer har ændret aftalerne. Et sponsorat med Carlsberg er ændret til en kvantumsbaseret rabataftale, der godskrives Caféen.

Andre indtægter dækker over undervisning, udleje af golfbiler og trolleys, boldmaskine og turneringsfee.

På udgiftssiden har vi brugt t.kr 100 mere end sidste år.

Administrationen er øget med t.kr. 31. Lønforbruget til Shoppen fratrukket vores andel af bruttoavancen fra salg indgår i administrationsomkostningerne.

Baneudgifterne er t.kr. 185 lavere end sidste år. De omtalte prisstigninger på forbrugsstoffer m.m. forventes at give en overskridelse i forhold til budgettet. Dertil kommer en lang tørkeperiode, der krævede kostbar vanding og efterfølgende behandling og eftersåning.

Klubhusudgifterne er øget med t.kr. 48, hvilket primært skyldes de stigende el-priser.

Træner udgiften er øget t.kr. 105. Som nævnt i pkt. 2 har Klubben nu selv indtægten på ydelser, der tidligere tilfaldt F’havn Proshop. Disse poster bogføres under andre indtægter.

Café har givet et underskud på t.kr. 92. Se pkt. 1 under generelt.

Andre udgifter dækker over turneringsudgifter samt nybegynderrelaterede udgifter.

 

Ekstraordinære poster: Er udgifter til tidligere Cafe forpagter som omtalt i pkt. 1, samt udgifter i forbindelse

Med afviklingen af den tidligere trænerkontrakt. I 2020 modtog vi t.kr. 117 fra DIF´s hjælpepakke som

Kompensation for tabt greenfee.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Opfyldn. Hele
(Beløb i 1000 kr.) 31.07.22 31.07.21 Diff. 12 mdr. 2022 grad % 2021
MEDLEMSKONTINGENTER 3.462 3.433 29 3.420 101 3.399
GREENFEE 1.855 1.764 91 2.570 72 2.589
SPONSORER 584 647 -63 532 109 596
KOMMUNALE TILSKUD 46 58 -12 46 100 61
ANDRE INDTÆGTER 429 246 183 520 83 317
INDTÆGTER I ALT   6.376 6.148 228 7.088 90 6.962
ADMINISTRATION / SEKR. -707 -676 -31 -1.121 63 -1.050
BANEN -2.127 -2.312 185 -3.502 61 -3.761
KLUBHUS -547 -499 -48 -684 80 -684
TRÆNER -248 -143 -105 -425 58 -236
CAFÉ -92 3 -95 -89          104 10
ANDRE UDGIFTER -9 -3 -6 -17            50 -49
UDGIFT I ALT   -3.730 -3.630 -100 -5.838 85 -5.770
RESULTAT FØR RENTER OG          
AFSKRIVNINGER   2.646 2.518 128 1.250 1.192
EKSTRAORDINÆRE POSTER -120 117 -237 150 250
RENTER -90 -65 -25 -123 73 -136
AFSKRIVNINGER -447 -495 48 -797 56 -843
PERIODENS RESULTAT 1.989 2.075 -86 480 463

 

Sæsonen er nu ved at gå på hæld, selvom vi forhåbentlig stadigvæk har mange gode dage tilbage, hvor vi kan spille golf.

September måned er jo typisk den måned hvor klubber i klubben har arrangeret deres afslutning for sæsonen. Arrangementer der stadigvæk holder gang i vores Café.

Caféen er ydermere allerede i gang med at planlægge julefrokoster for klubber i klubben, som der ligeledes

er tradition for.

Der er indtil videre planlagt følgende julefrokoster:

 

19.11.2022      Herre, dame samt begyndere.

25.11.2022      Kamphaner, seniorer samt Parmatch klubben.

 12.12.2022      Her gentager vi succesen fra sidste år med Bankospil.

Alle klubbens medlemmer kan selvfølgelig deltage

 

Bestyrelsen/sekretariatet