Referat af generalforsamling 2023

Formand Freddy Jokumsen bød velkommen.

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Steen Andersen som blev valgt. Der var ingen andre forslag.

Steen Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

  1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Man startede beretningen med at holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, som er gået bort siden generalforsamlingen 2022.

Mindes afdøde: 

Else Maibom (april)
Henning Aavang (maj)
Rita Kristensen (juni)
Stellan Høm (februar 2023)

 

Formand Freddy Jokumsen aflagde beretning som blev taget til efterretning.

Der blev fra salen stillet spørgsmål vedrørende Caféens åbningstider, hvor Susanne Røntved, som har ansvaret for Caféens drift, kunne oplyse at man løbende, ud fra et økonomisk ansvar, arbejder på løsninger der så vidt muligt kan opfylde medlemmers behov.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasserer Jørgen Clausen gennemgik regnskabet som herefter blev godkendt.

Der blev fra salen stillet forslag om, at man ændrede opkrævningsproceduren til 2 gange årligt i stedet for 1 gang.
Bestyrelsen undersøger muligheder og konsekvenser ved eventuelt at ændre opkrævningsproceduren og om dette kræver en vedtægtsændring.

  1. Forelæggelse af budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingent for 2024.

Budget 2023 blev gennemgået og taget til efterretning.

Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens bemyndigelse til at forhøje kontingentsatserne med op til 5% for år 2024. Bemyndigelsen blev godkendt ved afstemning.

 

 

 

  1. Forslag fra bestyrelsen

 

Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til at forhandle udskiftning/fornyelse af vandingsanlæg i 2024 med en investeringsramme på 2,5 mill.kr., herunder at optage størst muligt lån til finansiering af investeringen.

Theis Jørgensen fremlagde projektet for generalforsamlingen, der derefter gav bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle og arbejde videre med projektet.
Dog blev det pålagt bestyrelsen at regne sig frem mod en mere nøjagtig pris og derefter eventuelt uddybe dette i et nyhedsbrev.

 

 

 

  1. Forslag fra medlemmer.

Jane Risager har tidligere foreslået, at der opføres et toilet i området hul 5, hul 12 og hul 13. I den forbindelse har en arbejdsgruppe bestående af Jane Risager, næstformand Theis Jørgensen og bestyrelsesmedlem Arni Hansen arbejdet med projektet. Arbejdsgruppen præsenterede et beslutningsoplæg, hvor der etableres en toiletbygning til dkk 550.000. 70% finansieres via fonde, medens 30% finansieres af Klubben. De årlige driftsudgifter til rengøring, el, vand og kloakservice anslås til dkk 175.000.

Efter en debat for og imod, blev forslaget sendt til afstemning, hvor resultatet var at et flertal der stemte imod forslaget.

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var:
Birgitte Pedersen – modtager genvalg
Lisbeth Friis – modtager genvalg
Brian Sforzini – modtager genvalg
Jørgen Clausen – modtager genvalg

Samtlige bestyrelsesmedlemmer blev valgt for en ny periode.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af BDO som revisor og Beirholm som revisorsuppleant og
begge blev valgt for en ny periode.

 

  1. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.